หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ponmaung/domains/ponmaung.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ponmaung/domains/ponmaung.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/ponmaung/domains/ponmaung.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  มหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖๒  
      

    สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่      รางวัลระดับเหรียญทอง

๑. กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ดญ.ปาจรีย์ ฝอยทอง ด.ญ.กรรณิการ์ บุญช่วน ด.ญ.มินทญา การินทร์

๒. กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ด.ญ.สุภัสรา ทับทิมหิน ด.ญ.ชุติพนธ์ ปลาดรัมย์ ด.ญ.นภัสรา ชินทวัน

๓.กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับ ๔-๖ ด.ช.วรเชษฐ์ อัญชลี ด.ช.วงษ์ตะวัน ชินทวัน ด.ช.ศักดิ์ศิรินทร์ สายเนตร

๔. กิจกรรมภาพปะติด ระดับ ป ๑-๓ ด.ญ.สุมินตรา หาญลำยอง ด.ญ.ณัฐมล ชินทวัน

  สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ  ระดับเครือข่าย

  ปีการศึกษา 2555  วันที่  กันยายน  2555  ณ โรงเรียนบ้านยางขี้นก

สาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ-สกุล   ได้รับรางวัล หมายเหตุ
ภาษาไทย อ่านจับใจความ ด.ญ.นภัสรา  ชินทวัน ป.๖ เหรียญทองแดง  
ด.ช.ศิขรินทร์  อังยศ ป.๓ เหรียญทองแดง  
ท่องอาขยาน ด.ญ.ชุติพนธ์  ปลาดรัมย์ ป.๖ เหรียญทอง  
คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ด.ญ.ปาจรีย์  ฝอยทอง ป.๖ ทองยอดเยี่ยม  
ด.ญ.กรรณิการ์  บุญช่วน ป.๕
ด.ญ.มินทญา   การินทร์ ป.๕
โปรแกรม gsp ด.ญ.ภรรณภัสษา  ศรีสมุทร ป.๖ เหรียญทอง  
ด.ญ.สุภัสรา  ทับทิมหิน ป.๖
สังคมศึกษา เล่านิทานคุณธรรม ด.ญ.นภาพรรณ    ชินทวัน ป.๓ เหรียญเงิน  
มารยาทไทย ด.ช.ลัทธพล  ชินทวัน ป.๓ เหรียญทอง  
ด.ญ.กนกพร  แก้วโท ป.๓  
ด.ช.ประภิภักดิ์    การินทร์ ป.๔ เหรียญทอง  
ด.ญ.วาสนา  ศรีสมุทร ป.๔  
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทย์ประเภททดลอง ด.ญ.รัชฏาภรณ์  กลับสุข ด.ญ. ธิดารัตน์   พลแสน ด.ช.ศักดิ์ศิรินทร์   สายเนตร ป.๕ ป.๕ ป.๕ ทองยอดเยี่ยม  
  โครงงานวิทย์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด.ช.วรเชษฐ์  อัญชลี ด.ช.วงษ์ตะวัน  ชินทวัน ด.ช.เกียรติศักดิ์  ชินทวัน ป.๖ ป.๖ ป.๖ เหรียญทอง  
  เครื่องร่อนพับกระดาษ ด.ช.ณัฐวัจน์  สืบสิงห์ ป.๒ เหรียญทองยอดเยี่ยม  
ด.ช.กฤติกร  สืบสิงห์ ป.๑  
พัฒนาผู้เรียน Cross  word ด.ญ.อาภรณ์   ดงแสนสุข ด.ญ.วิภาธินี   พรมรัตน์ ป.๕ ป.๕ เหรียญทอง  
  A Math ด.ช.พีรสิทธิ์   สืบสิงห์ ด.ช.สิทธิโชค  ทรงเต๊ะ ป.๕ ป.๖ เหรียญทอง  

 
: ประยงค์ สามาอาพัฒน์
: 2555-11-02